r&D

Microbial Isolation

บริการคัดแยก จำแนก และระบุชนิดของเชื้อแบคทีเรีย (Microbial isolation) ด้วยวิธีการทางจุลชีววิทยา

แบคทีเรียถือว่าเป็นสาเหตุหลักของการเกิดโรคในสัตว์น้ำ อันส่งผลกระทบต่อธุรกิจเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเป็นอย่างมาก การจำแนกและระบุชนิดของเชื้อ จะทำให้สามารถระบุระดับความรุนแรงและเชื่อมโยงกับความสามารถในการก่อให้เกิดโรคได้ บริการนี้จึงเป็นตัวช่วยเบื้องต้นในการระบุหาสาเหตุของการตายในสัตว์น้ำได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว เพื่อหาทางป้องกันโรคนั้นๆ ได้อย่างถูกต้องและทันท่วงที โดยจะทำการคัดแยกเชื้อแบคทีเรียด้วยเทคนิคทางจุลชีววิทยา (microbiological method) เช่น การย้อมแกรม การศึกษาการดื้อของเชื้อต่อยาปฏิชีวนะ เป็นต้น

** หมายเหตุ ไม่รองรับการจำแนกเชื้อโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน (Zoonoses)

Molecular microbial characterization

บริการแยกสายพันธุ์ของแบคทีเรีย
(Molecular biology)

การคัดแยกและระบุชนิดของแบคทีเรียในเชิงลึกถึงระดับสปีชีส์ โดยการใช้เทคนิคทางอณูชีววิทยา (molecular biology) อันเป็นการศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างและการทำงานของหน่วยพันธุกรรม

ในระดับโมเลกุล ทำให้สามารถจำแนกสายพันธุ์ของแบคทีเรียได้อย่างแม่นยำ บริการนี้เหมาะสำหรับ

การหาแบคทีเรียก่อโรคเพื่อนำไปพัฒนาเป็นวัคซีนป้องกันโรคในสัตว์น้ำต่อไป

** หมายเหตุ ไม่รองรับการจำแนกเชื้อโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน (Zoonoses)

Pilot scale production of microorganism

บริการผลิตจุลินทรีย์ในถังหมัก
(Pilot scale production of microorganism in fermenter)

บริษัท เอส ซี เฮลล์เทค มีบริการผลิตจุลินทรีย์ในถังหมัก เพื่อเพิ่มปริมาณของจุลินทรีย์เพื่อใช้ในวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น รองรับการวิจัย การผลิตจุลินทรีย์สำหรับทดลองใช้งานในฟาร์ม (Pilot scale) โดยให้บริการตั้งแต่การหาสภาวะการเลี้ยงที่เหมาะสมที่สุดของจุลินทรีย์นั้นๆ มีระบบการเลี้ยงแบคทีเรีย ในถังหมักปลอดเชื้อขนาด 3-5 ลิตร และยังสามารถเลี้ยงจุลินทรีย์ได้ทั้งในสภาวะที่ต้องการออกซิเจน

และไม่ต้องการออกซิเจน

** หมายเหตุ

ไม่รองรับการผลิตเชื้อโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน (Zoonoses)

ไม่รับรองการผลิตเชื้อจุลินทรีย์เพื่อใช้เป็นองค์ประกอบของอาหาร

Recombinant chimeric multi epitope DNA/ protein vaccine design

การออกแบบวัคซีนในสัตว์ ต้องมีการออกแบบด้วยวิธีจำเพาะ จึงสามารถพัฒนาเป็นชนิดวัคซีนที่มีประสิทธิภาพ โดยทางบริษัทมีเทคโนโลยีที่ช่วยในการออกแบบ เช่น reverse vaccinology 

และ structural vaccinology ที่สามารถระบุแอนติเจนที่กระตุ้นภูมิคุ้มกันในสัตว์ชนิดจำเพาะเจาะจง (Acquired immunity) และสามารถยับยั้งแบคทีเรียหรือไวรัสที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคในสัตว์ได้ 

ซึ่งเป็นเทคนิกเฉพาะของบริษัท

จากการวิจัย ค้นคว้า และพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งนับแต่บริษัทก่อตั้งขึ้น

ปี 2017 บริษัท เอส ซี เฮลล์เทค มีองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านอณูชีววิทยาที่ก้าวหน้าและเหนือชั้น และยังมีองค์ความรู้ในการผลิตวัคซีนสำหรับสัตว์น้ำที่สามารถพัฒนาต่อยอดเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมความก้าวหน้าในอุตสาหกรรมการประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไปจนถึงการส่งออกได้