Vision

สนับสนุนและช่วยเหลือการพัฒนาธุรกิจเพาะเลี้ยง จำหน่ายและส่งออกสัตว์น้ำ ด้วยการจำแนกและระบุชนิดของเชื้อด้วยวิธีการทางจุลชีววิทยาขั้นสูงไปจนถึงการออกแบบวัคซีน รวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆ มุ่งเน้นความครอบคลุมเข้าถึงกลุ่มผู้ใช้งานได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากที่สุด

MISSION

การใช้ technology เชิงลึกอย่างชีววิทยาระดับโมเลกุล (molecular biology) ผนวกเข้ากับความรู้ความสามารถของสัตวแพทย์ผู้มีความเชี่ยวชาญ เพื่อขจัด pain point หรือปัญหาสำคัญหลักของธุรกิจสัตว์น้ำให้เบาบางลง

Core Value

1.

เทคโนโลยีทางจุลชีววิทยาและเทคนิคทางชีววิทยาโมเลกุล ที่ช่วยในการแยก จำแนก และระบุสายพันธุ์เชื้อก่อโรคได้อย่างแม่นยำ

2.

การออกแบบวัคซีนด้วยเทคนิคแบบใหม่ที่นำโครงสร้างที่สามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันของเชื้อหลายชนิดมารวมกันแล้วสังเคราะห์โปรตีนชนิดใหม่ที่อาจมีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคได้หลายโรคในอนาคต

3.

ผลิตจุลินทรีย์โพรไบโอติกที่ช่วยควบคุมโรคในกุ้งเพื่อทดแทนการใช้ยาปฏิชีวนะ สามารถผลิตในปริมาณน้อย(3-5 ลิตร)เพื่อใช้ในฟาร์มขนาดย่อมได้

4.

ชุดตรวจเชื้อและชุดตรวจหาสารตกค้างที่มีความแม่นยำสูงได้มาตรฐาน ให้ผลรวดเร็วและราคาย่อมเยา

เริ่มก่อตั้งบริษัทเอส ซี เฮลท์เทค จำกัดขึ้นอย่างเป็นทางการ

เปิดตัว Autogenous Vaccine - VAXSTREP-KU1; VAXSTREP-KU2

บริษัทฯ ได้รับรางวัลชนะเลิศ MULTIVAC-STREP

ขยายขอบเขตการให้บริการให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นด้วยบริการแยกและจำแนกแบคทีเรียพร้อมเปิดร้านค้าออนไลน์เพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายและสร้างการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าค้าที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น

ทำการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ได้แก่ ชุดตรวจจับ UNISC SA และชุดตรวจจับ Nitrofurans พร้อมเปิดตัวบริการแพลตฟอร์มการพัฒนาอย่างเป็นทางการ

ทำการเปิดตัว ORAVAX-STREP พร้อมเดินหน้าดำเนินการสร้างความร่วมมือกับบริษัทเอกชนเพื่อพัฒนาคุณภาพวัคซีนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

Excellence

Team

การรวมตัวกันของสุดยอดหัวกะทิที่แข็งแกร่ง นอกจากนักวิจัยผู้มีความเชี่ยวชาญ เทคนิคทางชีววิทยาโมเลกุลที่มีความซับซ้อนเป็นพิเศษอย่างหาได้ยากในประเทศไทย ยังมีสัตวแพทย์คอยให้คำแนะนำและดูแล กำหนดชนิดและปริมาณยาที่จะใช้อย่างถูกต้องเหมาะสมเพื่อความปลอดภัยและก้าวหน้าอย่างยั่งยืนอีกด้วย